Finetune

../_images/settings-finetune.png

Každé okno je díky svému stáří, typu, údržbě, používání, případně doplňkové izolaci jedinečné. Navíc geometrie okna v závislosti na teplotě mění v průběhu každého roku. Díky možnostem nastavení v záložce Finetune dokážete vyladit fungování SMARWI optimálně na Vaše konkrétní okno.

Movement speed

Nastavení rychlosti, kterou bude SMARWI otevírat Vaše okno ve fázi ventilace (Ventilation Phase), viz obrázek rozdělení fází v sekci Calibration. Rychlost je možné nastavit v rozsahu 0-100 , kde 100 znamená maximální rychlost pohybu.

Poznámka

Vyšší rychlost snižuje účinnost tahu motoru, proto doporučujeme pro vyšší rychlosti nastavit současně vyšší výkon motoru pomocí parametru “Movement power”

Near frame speed

Nastavení rychlosti, kterou bude SMARWI otevírat Vaše okno ve fázi pohybu v blízkosti rámu (Frame Phase), viz obrázek rozdělení fází v sekci Calibration. Rychlost je možné nastavit v rozsahu 0-100 , kde 100 znamená maximální rychlost pohybu.

Poznámka

Vyšší rychlost snižuje účinnost tahu motoru, proto doporučujeme pro vyšší rychlosti nastavit současně vyšší výkon motoru pomocí parametru “Near frame power”.

Movement power

Nastavení výkonu tahu motoru pro fázi ventilace (Ventilation Phase), viz obrázek rozdělení fází v sekci Calibration. Výkon je možné nastavit v rozsahu 0-100 , kde 100 znamená maximální výkon tahu.

Near frame power

Nastavení výkonu tahu motoru pro fázi pohybu v blízkosti rámu (Frame Phase), viz obrázek rozdělení fází v sekci Calibration Výkon je možné nastavit v rozsahu 0-100 , kde 100 znamená maximální výkon tahu.

Closed holding power

Nastavení výkonu, kterým SMARWI přidržuje okno v uzavřené poloze těsně u rámu okna. Výkon je možné nastavit v rozsahu 0-100 , kde 100 znamená maximální výkon přidržení.

Poznámka

Toto nastavení má významný vliv na těsnost okna v uzavřené poloze.

Opened holding power

Nastavení výkonu, kterým SMARWI přidržuje otevřené okno. Výkon je možné nastavit v rozsahu 0-100 , kde 100 znamená maximální výkon přidržení.

Window closed position finetune

Parametrem lze jemně nastavit, jak těsně se okno dovře k rámu. Výsledným efektem nastavení je zvýšení nebo snížení síly přítlaku okna na rám a těsnost okna v uzavřené poloze.

Používejte toto nastavení pokaždé, když se změní geometrie okna, například vlivem teplot nebo došlo ke změně polohy SMARWI (dlouhodobým používáním dochází k stabilizaci pozic hřebene a SMARWI oproti prvotnímu nastavení)

Hodnotu je možné nastavit v rozsahu -20 - +20 přičemž, čím je hodnota nižší, tím je přítlak na rám okna slabší a naopak.

“Window locked” error trigger

Nastavení upozornění na chybu uzamčení/zaseknutí okna (fyzického uzamčení nebo zaseknutí na rámu)

Jestliže ve fázi pohybu v blízkosti rámu (Frame Phase) nedojde k přechodu do fáze ventilace (Ventilation Phase), SMARWI považuje okno za uzamčené nebo zaseknuté a další pokus o otevření neumožní, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokud k indikaci chyby dochází i v případě, kdy jste si jisti, že okno je uvolněné a mělo by se otevřít, zkuste zvýšit hodnotu tohoto parametru a ověřit zda byl problém odstraněn. Doporučujeme hodnotu zvýšit po úspěšném testu ještě o 2 stupně.

Tip

Pokud zvýšení hodnoty problém neodstranilo a dosáhli jste maximální hodnoty nastavení parametru, udělejte novou kalibraci zařízení.

Hodnotu je možné nastavit v rozsahu 0 - 40. Vyšší číslo znamená menší citlivost na možnost uzamčení okna.

Maximum open position

Nastavení určí maximální vzdálenost otevření okna od senzoru rámu, neboli vzdálenost, na jakou se otevře ventilace Vašeho okna. Parametr je možné nastavit v rozsahu 0-100%, v případě nastavení na 100% se ventilace otevře na maximální velikost, jakou jste nastavili v rámci kalibrace.

Calibrated distance

Informační pole bez možnosti úprav, zobrazuje naměřenou vzdálenost v krocích od rámu okna po otevření na maximální ventilaci.