Bezpečnostní instrukce

Originál „Návodu k používání“ si pečlivě uschovejte. Při práci dodržujte bezpečnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní osoby nebo osob v okolí.

Tyto pokyny jsou v návodu k používání označeny výstražnými bezpečnostními symboly:

  • |warning| pozor hrozí ohrožení zdraví, nebo poškození majetku
  • |stop| velmi důležité informace pro obsluhu
  • |info| všeobecné informace pro obsluhu
readit
Obsluha je povinna při seřizování, údržbě a opravách vždy odpojit spotřebič od všech energií. Obsluha je povinna si prostudovat návod k používání

Při instalaci a používání SMARWI dbejte prosím následujících bezpečnostních pokynů:

|info| Tento přístroj je určen výhradně pro vnitřní použití u typu oken Tilt-Turn a pro ovládání větrání těchto oken v režimu ventilace.

|warning| Při zavírání okna pomocí SMARWI v režimu větrání hrozí (stejně jako např. v případě samovolného zavření okna prouděním větru/průvanu, či neopatrné manipulaci) nebezpečí zranění (střihu) části těla mezi okno a rám. Pro okamžité přerušení zavírání okna zmáčkněte tlačítko na bezpečnostním ovládacím boxu. Okno se okamžitě uvolní. Více informací o funkcích bezpečnostního ovládacího tlačítka najdete v kapitole č.6.Ovládání a údržba.

|warning| Toto zařízení je ovládáno pomocí dálkového ovládače (mobilní zařízení, PC) nebo pomocí BoB.

|warning| Obsluha je povinna před zahájením práce zkontrolovat zařízení, zda nevykazuje známky poškození či jiné vlastnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví nebo majetku.

|warning| Spotřebič není určen k použití osobám (včetně dětí) se sníženou psychickou, motorickou či mentální způsobilostí, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud nebudou vedeni či zaškoleni v používání tohoto spotřebiče osobou, jenž je odpovědná za jejich bezpečnost.

|warning| Adaptér umístěte do zásuvky v místě, kde nehrozí jeho zasažení vodou.

|warning| Zabraňte používání přístroje v případě, že je okno blokované, otevírá se nadměrnou silou, je zamčené otevírání ventilace, případně na okno působí síly bránící jeho volnému pohybu. Používáním SMARWI v takovém případě můžete způsobit jeho trvalé poškození.

|stop| V případě silného proudění větru/průvanu může dojít k posunu nastavené pozice ventilace, případně otevření či zavření okna. Bezpečnost a funkce okna je tedy stejná jako při běžném provozu okna v režimu ventilace bez instalovaného SMARWI. V případech silného proudění větru doporučujeme SMARWI vypnout a okno zajistit běžným způsobem.

|stop| Nepokoušejte se uvést zařízení do provozu, pokud jste si nepřečetli všechny návody dodané výrobcem a neporozuměli jste postupu!

|stop| SMARWI neplní funkci zabezpečení okna proti neoprávněnému vniknutí. Bezpečnost okna je tedy stejná jako při běžném provozu okna v režimu ventilace bez instalovaného SMARWI.

|stop| Je zakázáno a nesmí být nikdy vyřazeny z činnosti nebo odstraněny funkce bezpečnostních zařízení, bezpečnostní ovládací box.

|stop| Je zakázáno dotýkat se pohybujících se částí přístroje tělem, předměty nebo nářadím.

|stop| Používání spotřebiče bez dohledu v prostorách, kde mají k oknu přístup malé děti, osoby se sníženou způsobilostí, případně zvířata, může (stejně jako např. v případě samovolného zavření okna prouděním větru či neopatrné manipulaci) způsobit jejich zranění. Zamezení těmto okolnostem je plně v kompetenci osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

|stop| Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může způsobit zranění a zruší platnost veškerých záruk, které můžete mít.

|stop| Při ruční manipulaci s oknem vždy uvolněte SMARWI pomoci tlačítka BoB, postupujte pomalu a případně zabraňte poškození hřebene při náběhu mimo štěrbinu zařízení.

|stop| Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním kabelem, nebo zástrčkou, nebo pokud má spotřebič poruchu či byl nějakým způsobem poškozen. Aby se předešlo nebezpečí, ujistěte se, že je poškozený kabel či zástrčka vyměněna autorizovaným servisním pracovištěm. Neopravujte tento spotřebič sami. Všechny opravy by měl provádět kompetentní kvalifikovaný servis (kapitola `Servis a příslušenství`_).

|info| Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození.

|info| Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku adaptéru dodávaného s přístrojem odpovídá napětí v elektrické síti Vaší domácnosti. Jmenovité napětí: ST220-240V 50Hz. Zásuvka musí být chráněna jističem pro minimální proudovou zátěž 6A

|info| Používejte jen originální náhradní díly od výrobce.